umowy w obrocie gospodarczym pdf Jedną z cech charakterystycznych

art

umowy w obrocie gospodarczym tarcza antykryzysowa bezzwrotna pożyczka pdf. Jedną z cech charakterystycznych obrotu gospodarczego jest nagminne występowanie także istotne znaczenie pewnych grup umów, które są odpowiednio ze sobą powiązane. Co więcej, nie wszystkie umowy gospodarcze można sklasyfikować według ustawowego podziału umów, stąd pod tym względem umowy można podzielić na nazwane także nienazwane. Umowy w obrocie gospodarczym można podzielić na: 1) konsensualne (dochodzą do skutku poprzez samo oświadczenie woli stron) i realne (dochodzą do skutku wówczas po wydaniu rzeczy – przedmiotu świadczenia), 2) zobowiązujące, rozporządzające i upoważniające, 3) jednostronnie zobowiązujące (jedna strona jest tylko dłużnikiem, a druga tylko wierzycielem) i dwustronnie zobowiązujące (każda ze stron jest symultanicznie dłużnikiem i wierzycielem), 4) odpłatne (gdy obie strony uzyskują korzyść majątkową) i nieodpłatne (gdy tylko jedna ze stron uzyskuje korzyść majątkową) dodatkowo wzajemne (każda ze stron jest zobowiązana do świadczenia względem drugiej strony, tarcza antykryzysowa dla samozatrudnionych przy czym świadczenie jednej jest uznawane za odpowiednik świadczenia drugiej strony), 5) kazualne i abstrakcyjne, 6) swobodnie negocjowane oraz adhezyjne itd. UMOWAMI NAZWANYMI określa się umowy normatywnie określone w Kodeksie cywilnym innymi słowy w przepisach szczególnych. Należą do nich: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa dostawy, umowa kontraktacji, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa pożyczki, umowa rachunku bankowego, umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa przewozu, umowa komisu, umowa spedycji, umowa ubezpieczenia, umowa składu, umowa spółki, umowa poręczenia, umowa darowizny, umowa renty, umowa o dożywocie także umowy w obszarze czynności bankowych. UMOWAMI NIENAZWANYMI określa się umowy, których nie da się przyporządkować jakiemukolwiek typowi ustawowemu, a ich sens nie jest przewidziana w żadnych przepisach. W ich przypadku o treści zawieranych umów decydują wyłącznie strony umowy. Umowami nienazwanymi są takie umowy jak: factoring, forfaiting, franchising, sponsoring i know-how. Umowy stanowią fundamentalne źródło zobowiązań w obrocie gospodarczym. Przedstawienia wymaga postać umowy jako czynności prawnej dwustronnej, jej strony, cechy, sposoby zawierania, czynniki wpływające na ważność umowy, obowiązki powiązane z tarcza antykryzysowa a urlop wykonaniem umowy poprzez przedsiębiorcę w relacji z drugim przedsiębiorcą i z konsumentem (obrót gospodarczy sensu stricto i sensu largo, piruet konsumencki) oraz skutki prawne niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania przez przedsiębiorcę. W drugiej części zostaną omówione podstawy niektórych umów gospodarczych (handlowych); sprzedaż handlowa – w obrocie towarowym, umowa leasingu – w tarcza antykryzysowa a ciąża kwestii używania z cudzej rzeczy, umowa zlecenia, o utwór artystyczny i o roboty budowlane, transport i załadunek - w dziedzinie usług, umowa agencji i komisu – w umowach pośrednictwa handlowego, umowa rachunku bankowego, kredytu i pożyczki oraz factoringu i gwarancji bankowej – w relacjach z bankami i instytucjami finansowymi.

Komentarze: 2


noavatar.png
Wisław Aureliuszu 2020-05-08

To najlepszy czas na kilka planów na przyszłość i nadszedł czas, aby być szczęśliwym. Przeczytałem ten post i jeśli chciałabym zasugerować ci interesujące rzeczy lub porady. Może mógłbyś napisać kolejne artykuły odnoszące się do tego artykułu. Chciałbym więcej przeczytać o tym!

noavatar.png
Robert Pabis ekspert z prawa spółek 2020-05-27

Jako Newbie, jestem na stałe szukając artykułów, które mogą mi pomóc. Dziękuję Ci